KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2560 ค่ายผู้นำนักศึกษา [File]
2562 ก้าวใหม่นวัตกรรมออนไลน์ ใช้สิทธิเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา [File]
2562 Smart Camp # 35 แกนนำลูกรังสิต จิตอาสา [File]
2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ RSU NEW GEN : New Normal

[File]
2563

Smart Camp Sart New Normal

[File]
2564

ป่าทิพย์ ปลูกป่าสไตล์ New Normal

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564