KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการสอนด้านวิศวกรรมการบินเบื้องต้น อากาศพลศาสตร์ กลศาสตร์การบินและหลักการบิน ตลอดจนสุขภาพพลานามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะไปเป็นศิษย์การบิน [File]
2557 การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ เน้นหลัก ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล [File]
2557 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการบิน [File]
2556 การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [File]
2556 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการอบรมของสถาบันการบิน (Home Room) [File]
2556 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการอบรมของสถาบันการบิน (Home Room) สำหรับนักศึกษาสถาบันการบินในหัวข้อยึดมั่นคุณธรรม (Morality) [File]
2556 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการสอนด้านวิศวกรรมการบินเบื้องต้น อากาศพลศาสตร์ กลศาสตร์การบินและหลักการบิน ตลอดจนสุขภาพพลานามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะไปเป็นศิษย์การบิน [File]
2559 การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [File]
2559 การเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นศิษย์การบิน [File]
2559 ความรู้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใน การเรียนการสอนวิชาสังคมธรรมาธิไปไตย (RSU-101) [File]
2559 ้การยึดมั่นคุณธรรม/นำการเปลี่ยนแปลง [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน [File]
2560 การพานักศึกษาไปทัศนศึกษา และเยี่ยมชมพระเมรุมาศ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [File]
2561 Aviation & Logistics Research, Symposium [File]
2561 การพานักศึกษาไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ.อยุธยา [File]
2561 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก [File]
2561 การยั้งชีพ (Survival) [File]
2562 การสร้างแรงบันดาลใจให้มีความรักการบิน [File]
2562 การเรียนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาของ สถาบันการบิน [File]
2562 แนวทางการกรอกแบบฟอร์มขอใบรับรองจริยธรรมในคนของสถาบันการบิน [File]
2563

บุคลิกภาพ

[File]
2563

การพานศ.ไปทัศนศึกษา การผลิตเบญจรงค์ ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

[File]
2563

ฝึกให้พนักงาน-ธุรการ สามารถพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ดี

[File]
2564

การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

[File]
2564

KM ( Knowledge Management )

[File]
2564

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่พึงประสงค์ขณะทำการบินของนักศึกษาการบินในประเทศไทย

[File]
2564

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 ชิ้นที่ 1 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 ชิ้นที่ 2 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564