KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน [File]
2557 การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการหาแหล่งทุนสำหรับการวิจัย [File]
2557 การเรียนการสอนเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง [File]
2559 สารอาลีโลพาธิกเพื่อควบคุมวัชพืชในนาข้าว [File]
2559 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการในแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร [File]
2559 นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ชุมชนหนองสาหร่าย อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี [File]
2560 นวัตกรรมเกษตรเรียนรู้คู่ชุมชน [File]
2561 การเรียนการสอนเชิง “บูรณาการ” สู่ผู้ประกอบการตามแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร [File]
2562 นวัตกรรมการเรียนเชิงสร้างประสบการณ์ ฉบับนวัตกรรมเกษตร [File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562