KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2559 การจัดทำวิจัยและเผยแพร่งำนวิจัย [File]
2559 เทคนิคการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2560 Thesis - IS Online [File]
2560 การจัดทำวิจัยและเผยแผร่วิจัย [File]
2560 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2561 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2561 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคกลาง [File]
2561 ตำรวจมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย [File]
2562 การดำเนินการตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต” [File]
2562 เทคนิคการสอนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย [File]
2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเมืองเอก และมหาวิทยาลัยรังสิต (โครงการตำรวจมหาวิทยาลัย) [File]
2563

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

[File]
2563

วิธีการรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา กรณีศึกษา เหตุกราดยิงในสถานศึกษา

[File]
2563

การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในสถานที่เกิดเหตุ

[File]
2564

โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง

[File]
2564

การบริหารการจัดการด้านการรับสมัครนักศึกษาเข้าใหม่และการรักษาอตัราการคงอยู่ของ

นักศึกษาปัจจุบัน

[File]
2564

การออกแบบห้องเรียนรายวิชา “การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์” เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “บูรณาการ”

[File]
2564

การออกแบบห้องเรียนรายวิชา “CJA 391 พิสูจน์หลักฐาน” เพื่อส่งเสริม การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564