KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การจัดการเรียนการสอนใน Creative and Digital Economy โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถนำเสนอความคิดการจัดการธุรกิจแบบดิจิตอลได้ [File]
2557 การจัดเสวนา “การค้นหามิติใหม่ ของการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า” (A New Dimension for a Valued Students) [File]
2557 ประสบการณ์จากการทำการศึกษาเรื่อง Regional Development and Challenges in Southeast Asia [File]
2556 การใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ภาคภาษาไทย [File]
2556 การสร้างศิษย์ให้เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ [File]
2556 การเผยแพร่งานวิจัย [File]
2556 นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา ในคณะเศรษฐศาสตร์ [File]
2558 วิชาระเบียบวิธีวิจัย [File]
2558 การเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ [File]
2558 การบริหารการจัดงานสัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ที่เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล [File]
2558 การแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา และความกังวลใจของผู้ปกครองต่อความสำเร็จของนักศึกษา [File]
2558 การสอนแบบสองภาษา (Bi-Lingual) ในวิชา ECO421 Monetary Theory and Policy [File]
2559 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2559 การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ [File]
2559 สอนให้รู้ เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองกับเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก [File]
2559 การจัดงานสัมมนาและการจัดทำรายงานส่วนบุคคลตามความสนใจของผู้เรียน [File]
2559 ธรรมาภิบาลของอาชีพครูนำการเปลี่ยนแปลงสู่เยาวชน [File]
2559 การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ บทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ผ่าน Social Media/You tube [File]
2561 เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างสรรค์และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการสร้างสังคม [File]
2561 การร่วมผลักดันเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาการจัดการน้ำเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า [File]
2561 พุทธเศรษฐธรรม นำสังคม [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคม [File]
2562 การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ [File]
2562 การขอใบรับรองจริยธรรมการทำวิจัยในคน [File]
2563

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

[File]
2563

การเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ในเรื่อง “การจัดตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม”

[File]
2563

การจัดการความรู้จากการวิจัย

[File]
2564

การทำสื่อการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

[File]
2564

ผลการประชุม COP 26 ต่อวิถีชาวบ้าน

[File]
2564

การใช้หลัก PDCA เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาผ่านการทำกิจกรรมนักศึกษา

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต แบบสำรวจการดำเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิต

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564