KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2557 การบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติสำหรับผู้เรียนที่ไม่ชอบการเรียนรู้เชิงทฤษฎี [File]
2557 งานวิจัยด้วยภาพ: สะท้อนความจริงให้ปรากฏ [File]
2557 มากกว่าการสอนหนังสือคือ การพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้คิดสร้างสรรค์ สังคมธรรมาธิปไตย [File]
2556 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน [File]
2556 เริ่มต้น ดำเนินการ และสิ้นสุดของการวิจัยอยู่ที่การเผยแพร่ผลงานวิจัย [File]
2556 กว่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงในการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ [File]
2558 สร้างฐานความรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อทักษะในการปฏิบัติงานจริง [File]
2558 การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่อยู่บนพื้นฐานของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย [File]
2558 ปฏิบัติการเชิงปัญญา (Intellectual practice) “การออกแบบบุคลิกภาพตัวละครการ์ตูนสายพันธ์ไทย” [File]
2559 ความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการโครงการวิจัย [File]
2559 การบ่มเพาะเทคนิคการสอน [File]
2559 การขับเคลื่อนการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา [File]
2560 การสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 เทคนิคการขอทุนวิจัย [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน [File]
2561 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นรายวิชาชีพบังคับที่นักศึกษาในหลักสูตรทุกคนต้องเรียน [File]
2561 งานวิชาการที่แก้ปัญหาสังคมต้องใช้ทุนหัวใจสร้างสรรค์ [File]
2561 การบูรณาการงานทางด้านการสอน การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม [File]
2562 ครั้งแรกกับการขอจริยธรรมในงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ [File]
2562 การออกแบบแนวคิด และการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์โฆษณา [File]
2562 แนวคิดการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม [File]
2563

Using Visualized Teaching Materials to Enhance Student’s L2 Motivation

[File]
2563

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ 'Green spirit'

[File]
2563

"ประหยัดได้ ง่ายนิดเดียวเอง"

[File]
2564

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ ‘Human Condition : Hope and Survival’

[File]
2564

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแคสเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

[File]
2564

การบริหารจัดการโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2564 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งแต่งตั้ง
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564