KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตคลัง KM ของคณะ/หน่วยงาน

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2560 การเรียนการสอนไมโครคอนโทรลเลอร์ในวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ โดยการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก [File]
2560 พี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยมือใหม่ [File]
2560 รังสีในสิ่งแวดล้อม [File]
2561 การพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมของนักศึกษาในหัวข้อ Self-Signature and Service Mindset [File]
2561 การบริหารจัดการ การเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ [File]
2561 การประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เสมือนจริง พร้อมระบบหยุดหมุนโรเตติ้งแอโนด [File]
2562 การใช้ google classroom ในการจัดการ สื่อสาร เกี่ยวกับการเรียนการสอน [File]
2562 กิจกรรมจัดตั้ง RT RSU Research center [File]
2562 การลดขยะพลาสติกภายในคณะรังสีเทคนิค (RTRSU Reduce) [File]
2563

 กรณีศึกษาปัญหาการฝึกงานจากกรณีเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา

[File]
2563

Google classroom, Google form และ Google meet ในการสอบออนไลน์

[File]
2563

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

[File]
2563

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

[File]
2564

แนวทางการเขียนบทความวิชาการในรูปแบบ Review article

[File]
2564

ารเปรียบเทียบการสอบโดยใช้ google form และ Exam plus

[File]
2564

การกำหนดสมรรถนะบุคคลากร เพื่อการพัฒนาบุคลากรคณะรังสีเทคนิค

[File]
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประเภทเอกสาร
การนำ KM ไปใช้ปี 2560 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2561 การนำ KM ไปใช้
การนำ KM ไปใช้ปี 2562 การนำ KM ไปใช้

โปสเตอร์การจัดการความรู้

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564