KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลังแบบถอดความรู้ ด้านการยึดมั่นคุณธรรม

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 [ตัวอย่าง] หลักหกโมเดล บทเรียนรับมือพิบัติภัย [File]
2556 การสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาจากการเรียนการสอน วิชาเคมีวิถีพุทธ [File]
2556 การสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในชุมชน [File]
2556 โครงการค่ายพัฒนานักศึกษา [File]
2556 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการอบรมของสถาบันการบิน (Home Room) สำหรับนักศึกษาสถาบันการบินในหัวข้อยึดมั่นคุณธรรม (Morality) [File]
2556 ปลุกจิตสำนักวินัยนักศึกษา [File]
2556 ความภาคภูมิใจในการสอนและงานในอาชีพ [File]
2556 เพลงเพื่อสันติภาพและความฝัน [File]
2556 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ [File]
2556 จากอาจารย์สู่ความเป็น “อาจารย์น้อง ครูผู้สอนคุณธรรม” [File]
2556 โครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ [File]
2556 การผลิตทันตแพทย์ สายพันธุ์ใหม่ [File]
2556 การสร้างศิษย์ให้เป็นนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ [File]
2556 “โครงการรณรงค์เพื่อธรรมาภิบาล” ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ [File]
2556 คุณธรรมจริยธรรมในสายงานสอน [File]
2556 ธรรมาธิปไตย เริ่มต้นจากภายใน [File]
2556 กว่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงและมั่นคงในการบริหารคณะนิเทศศาสตร์ [File]
2556 ผู้นำ และคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย [File]
2557 มากกว่าการสอนหนังสือคือ การพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้คิดสร้างสรรค์ สังคมธรรมาธิปไตย [File]
2557 การปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน [File]
2557 ผู้นำกับธรรมาภิบาล กรณีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ [File]
2557 การเป็นที่ปรึกษากฎหมาย /การว่าความ [File]
2557 กิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อเชื่อมโยงการศึกษาวิชาชีพ กับ การเป็นคนดี ของนักศึกษา [File]
2557 การจัดเสวนา “การค้นหามิติใหม่ ของการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า” (A New Dimension for a Valued Students) [File]
2557 การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปิด [File]
2557 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาแพทย์ [File]
2557 การจัดการชั้นเรียนวิชาธรรมาธิปไตยของนักศึกษาวิทยาลัยดนตรีในสัปดาห์ชมภาพยนตร์ [File]
2557 ความตรงต่อเวลาและความซื่อสัตย์กับการเรียน [File]
2558 ประสบการณ์ที่สร้างแรงผลักดันให้ผู้คนในชุมชนทำความดีเพื่อส่วนรวม [File]
2558 การใช้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาสื่อถึงการยึดมั่นคุณธรรม [File]
2558 การช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสในการต่อสู้เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตน [File]
2558 การแก้ปัญหาการเรียนของนักศึกษา และความกังวลใจของผู้ปกครองต่อความสำเร็จของนักศึกษา [File]
2558 มุมมองของการปลูกฝังคุณธรรมในนักศึกษา [File]
2559 ประสบการณ์ที่ได้จากการสอนวชิา RSU101 [File]
2559 การอยรู่วมกันอย่างมีความสุข [File]
2559 ธรรมาภิบาลของอาชีพครูนำการเปลี่ยนแปลงสู่เยาวชน [File]
2559 ้การยึดมั่นคุณธรรม/นำการเปลี่ยนแปลง [File]
2561 ธรรมาธิปไตยและกฎหมาย [File]
2561 การพัฒนาคุณลักษณะและพฤติกรรมของนักศึกษาในหัวข้อ Self-Signature and Service Mindset [File]
2561 เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างสรรค์และพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถเป็นผู้นำในการสร้างสังคม [File]
2562 เภสัชกรจิตอาสาร่วมพัฒนาชนเผ่า [File]
2562 เทคนิคการสอนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย [File]