ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

Highlight & News

2012-01-29 14:51:40 ประกาศแจ้งสำนักงานชั่วคราวของศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

2012-06-08 11:54:23 ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับรางวัลสอนดีเด่น 3 ปีติดต่อกัน และ 6 ปีติดต่อกัน

2017-06-06 11:37:17 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

2012-06-08 11:55:10 ประกาศย้ายสำนักงานส่วนกลางชั่วคราว

2012-07-03 16:05:11 ตัวอย่าง ใบประกาศนียบัตรโฉมใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2555

2012-10-09 12:26:19 บันทึกวีดีโอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ เรื่อง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

2012-12-11 11:55:47 วีดีโอสัมภาษณ์เรื่องอาจารย์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์สอนดีเด่น ๖ ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓)

2013-02-14 14:37:26 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1แสนบาท !!

2013-03-15 10:17:56 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบที่ 3) วันที่ 18กุมภาพันธ์ 2556 - 30 เมษายน 2556

2013-04-29 15:58:42 บันทึกวีดีโอโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้

2013-11-28 13:06:32 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเรื่อง การเรียนข้อเสนอโครงการ: ปัญหาวิจัย เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์

2014-02-06 14:31:15 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2014-07-21 09:40:17 เริ่มเปิดระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เทอม S/2557 แล้วครับ

2014-07-24 15:21:42 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษากับการแก้ปัญหา "วัยเรียน"

2014-08-13 16:01:19 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)

2015-08-07 09:35:35 รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 1/2558

2016-01-14 15:52:53 รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

2016-10-03 09:53:42 รับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

2016-10-10 11:12:40 โครงการฝึกอบรม “ทบทวนวรรณกรรมอย่างไรไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ”

2017-09-01 11:07:37 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างความมั่นใจในการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

2017-12-22 10:18:17 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

2018-06-05 09:00:07 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

2018-10-08 13:26:58 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

2019-05-31 11:40:22 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

2019-10-16 08:40:34 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

2020-06-02 10:03:32 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

2020-09-21 13:44:19 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

2021-06-11 11:35:55 ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)