KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลังแบบถอดความรู้ ด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 [ตัวอย่าง] การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ระเข็นไฟฟ้าด้วย Accelerometer Sensor [File]
2557 APP Teacher คือ Application ที่ตอบสนองความต้องการของครูอาจารย์ เพื่อใช้สำหรับในการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนของนักเรียนนักศึกษา [File]
2557 การพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยพัฒนาและกิจกรรมขับเคลื่อน [File]
2557 นิทานชาดก โดยการสอดแทรกวิชาบัญชี ในรูปแบบ e-book และ e-learning [File]
2557 ความสำคัญของการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย [File]
2557 โครงการ RSU Augmented Reality Mobile Application [File]
2557 เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ iCheer Scoring System เพื่อการนำไปใช้ในการสนับสนุนช่วยเหลือกรรมการตัดสินกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ [File]
2557 การพัฒนาสารสกัดจากหัวหอมในรูปแบบไมโครอิมัลชัน [File]
2557 ผู้นำธรรมาธิปไตย [File]
2557 การประยุกต์ใช้บทเรียนในระบบ Google Drive ในรายวิชา ENL 112 ENGLISH LISTENING AND SPEAKING [File]
2557 การออกแบบและสร้างเครื่อง kiosk ตู้อัจฉริยะบริการพิมพ์เอกสารทะเบียนผ่านจอสัมผัส [File]
2558 การนำเอากระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกลต่างๆภายใน ICT Town [File]
2558 นวัตกรรมสำหรับช่วยการสื่อสารสำหรับคนหูหนวก [File]
2558 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคมในหัวข้อ “ห้องคลอดคุณภาพ” [File]
2558 นวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์สังคม [File]
2558 การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายข้อเข่าร่วมกับแท็บเล็ต [File]
2558 สร้างผู้ประกอบการ [File]
2558 โครงการ “4+1สำนึกรักบ้านเกิด” ชุมชนบ้านแม่แดดน้อย ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ [File]
2558 ปฏิบัติการเชิงปัญญา (Intellectual practice) “การออกแบบบุคลิกภาพตัวละครการ์ตูนสายพันธ์ไทย” [File]
2558 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนด้วยเครื่องมือทางสังคม [File]
2558 การผสมและเรียบเรียงเสียงให้กับบทเพลง “Purple Blossom” เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสเทิดพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [File]
2559 การพฒันาชุดอุปกรณ์ฝึกการทรงตวัเคอาร์ (KR balance kit) [File]
2559 นวตักรรม สงิ่ประดิษฐ์ “แกะ แปะ ยิม้” [File]
2559 สร้างเถ้าแก่น้อย สุริยะเทพ [File]
2559 นวัตกรรมนาข้าว ชาวนาอัจฉริยะ ชุมชนหนองสาหร่าย อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี [File]
2559 การขับเคลื่อนการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา [File]
2559 ถ่ายทอดการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 [File]
2559 นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ได้แรงบันดาลใจจากศรัทธา [File]
2559 การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ บทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ผ่าน Social Media/You tube [File]
2559 การบูรณาการเรียนการสอนกับหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ และองค์ประกอบอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ณ บริเวณด่าน คลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [File]
2559 ผู้นำกับธรรมาภิบาลกรณีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ [File]
2559 ระบบเตือนภาวะน่ำตาลต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน (นาฬิกาเบาหวาน) [File]
2559 The ICT Publication Database System [File]
2561 นวัตกรรมการเรียนการสอนกฎหมาย ในยุคใหม่ [File]
2561 บทบาทของสถาบันการศึกษาพยาบาล กับความรับผิดชอบด้านสุขภาพต่อสังคมสูงวัย [File]
2561 การประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์เสมือนจริง พร้อมระบบหยุดหมุนโรเตติ้งแอโนด [File]
2561 การร่วมผลักดันเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาการจัดการน้ำเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวบางกะเจ้า [File]
2561 การพัฒนาระบบให้คะแนนนักศึกษาทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมแบบออนไลน์ [File]
2561 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (Turnitin) [File]
2561 ตำรวจมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย [File]
2561 Payment Gateway System [File]
2562 การพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับรีเซ็ตรหัสผ่านสาหรับใช้งาน Intranet และ Wi-Fi ผ่านตู้ Kiosk [File]
2562 การใช้ Website iLearn เป็นสื่อการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ [File]
2562 ก้าวใหม่นวัตกรรมออนไลน์ ใช้สิทธิเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา [File]
2562 ผลงานออกแบบโครงการสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม [File]
2562 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเมืองเอก และมหาวิทยาลัยรังสิต (โครงการตำรวจมหาวิทยาลัย) [File]
2563

การพัฒนานวัตกรรม KR-1

[File]
2563

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 4+1 กระบวนการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

[File]
2563

L.E. : นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

[File]
2563

วิธีการรับมือกับสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษา กรณีศึกษา เหตุกราดยิงในสถานศึกษา

[File]
2563

ผลิตผลงานวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ

[File]
2563

Pro Bono นวัตกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนแบบเรียนรู้ในเหตุการณ์จริง

[File]
2564

การพัฒนาการทำงานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม (R2R)

[File]