KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลังแบบถอดความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2560 พิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 [File]
2560 การป้องกันพิษจากไอระเหยและฝุ่นผงจากแบบปูนและสารเคมีในห้องปฏิบัติการ [File]
2560 การบูรณาการศิลปะไทยเข้าสู่ชั้นเรียนให้เป็นที่น่าสนใจกับนักศึกษาในชั้นเรียน [File]
2560 การสอดแทรกพระพุทธศาสนากับการเรียนการสอนในยุค 4.0 [File]
2560 สร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม [File]
2560 การนำวิชาชีพกฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมไทย [File]
2560 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการเรียนการสอน [File]
2560 การบูรณาการวิชาการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจกับโครงการการจัดการรักษ์โลก [File]
2560 บูรณาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับการบัญชีต้นทุน [File]
2560 การจัดโครงการออมบุญ ในระยเวลา 6 ปีที่ผ่านมา [File]
2560 กาบูรณาการทำนุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกับการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการเข้าในการเรียนการสอน [File]
2560 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการนำเทคโนโลยี หลอดไฟ LED มาผสมผสานกับงานศิลปหัตถกรรม ผ้าสักหลาดจากขนแกะ [File]
2560 How I designed a course which should be geared towards using culture as the main content in order to improve the students’ abilities to use English [File]
2560 โครงการ 4+1 สำนักรักบ้านเกิด ตามรอยพ่อ กรณีศึกษา การออกแบบแผนและผังชุมชน ชุมชนท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จังหวัดตราด [File]
2560 เทคนิคการบูรณาการวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนร่วมกับการบริการวิชาการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ [File]
2560 บริการวิชาการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสหวิชาชีพ [File]
2560 กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการลงพื้นที่และร่วมแก้ไขปัญหากับชุมชน [File]
2560 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา [File]
2560 รักสิ่งแวดล้อมของบ้านตนเอง [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย [File]
2560 ครูผู้อุทิศ [File]
2560 การพานักศึกษาไปทัศนศึกษา และเยี่ยมชมพระเมรุมาศ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [File]
2560 กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการบริการวิชาการ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต - โครงการอบรมบุคลกรการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) [File]
2560 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2560 รังสีในสิ่งแวดล้อม [File]
2560 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนวิชา MUS104 [File]
2560 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนและสืบทอดวัฒนธรรมอาหาร [File]
2560 ค่ายผู้นำนักศึกษา [File]
2561 พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัดประจำปีการศึกษา 2561 [File]
2561 การสอดแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการเรียนการสอน [File]
2561 ต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยด้วยงานวิจัยส่งกลับไปสู่ชุมชน : กรณีศึกษาสาโทแดง [File]
2561 การบูรณาการด้านทำนุบำรุงปกป้องรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กับกิจกรรมนักศึกษา [File]
2561 บัญชีครัวเรือนของฉัน: โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง แก่งกระจาน [File]
2561 การจัดโครงการปัญญาอบรมใจ และโครงการวิชาชีวิต [File]
2561 พุทธเศรษฐธรรม นำสังคม [File]
2561 Introduction to VERNADOC [File]
2561 การนำนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมในการถวายสังฆทาน ฟังเทศนาธรรมเกี่ยวกับวันมาฆบูชา [File]
2561 สอนภูมิปัญญาพื้นบ้านทางการแพทย์แผนไทย [File]
2561 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโดยวิทยากรจากต่างประเทศ (Textile Design) [File]
2561 Promoting Intercultural Learning by a Study Visit [File]
2561 การบริการวิชาการ ในโครงการ Thailand Jazz Workshop [File]
2561 การสอดแทรกเรื่องการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา PSY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม [File]
2561 การสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและผลิตบัณฑิต และชี้นำการรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2561 โครงการเภสัชเย็นใจด้วยธรรมะ-ธรรมะสวัสดี [File]
2561 การบูรณาการบริการวิชาการกับการทำนุศิลปวัฒนธรรมให้กับ ฝ่ายแพทย์หลวงพระบรมมหาราชวัง กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ [File]
2561 รักษ์สิ่งแวดล้อมของบ้านตนเอง [File]
2561 การมีส่วนร่วมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสถาบันการทูตและการต่างประเทศ [File]
2561 การพานักศึกษาไปเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ.อยุธยา [File]
2561 “จากห้องเรียนสู่ชุมชน” หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ สมุทรสงคราม และจันทบุรี [File]
2561 ศูนย์ประสานงานเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่ภาคกลาง [File]
2561 การปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ [File]
2561 วิธีการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวนำและเน้นในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม [File]
2561 การบูรณาการงานทางด้านการสอน การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่าน โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเชิงวัฒนธรรม [File]
2561 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 105 ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ (Cultural Applications) [File]
2562 พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1 [File]
2562 การศึกษาและการสอนศิลปะอาเซียนและการประยุกต์ให้ทันสมัย [File]
2562 Legal Ethic [File]
2562 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้คนขาดจากคนมี [File]
2562 การประยุกต์เทคนิคการบูรณาการการสอน [File]
2562 การลดขยะพลาสติกภายในคณะรังสีเทคนิค (RTRSU Reduce) [File]
2562 เสริมสร้างผู้นำ สู่การอนุรักษ์ผืนป่า [File]
2562 การมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ [File]
2562 กระยาสารท : ขนมพื้นบ้านคู่ประวัติศาสตร์ไทย [File]
2562 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย [File]
2562 กิจกรรมไหว้ครู การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน [File]
2562 การบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น [File]
2562 การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อประกอบภาพและแสงในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวาระสมโภชน์การสถาปนาวัดครบ 150 ปี [File]
2562 แนวทางการปลูกฝัง วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมบุคลิกภาพ และมารยาทที่พึงประสงค์ [File]
2562 การบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [File]
2562 โครงการรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ [File]
2562 สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา [File]
2562 ทัศนศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างแดน ณ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน [File]
2562 การสร้างแรงบันดาลใจให้มีความรักการบิน [File]
2562 การนำความรู้ภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในแวดวงพุทธศาสนา [File]
2562 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมวิจักษ์ (RSU 149) [File]
2562 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 150 การจัดการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Management) [File]
2562 Smart Camp # 35 แกนนำลูกรังสิต จิตอาสา [File]
2562 VERNADOC เพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม [File]
2562 แนวคิดการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม [File]
2562 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนวิชา POL 354 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม [File]
2563

Spa Management

[File]
2563

“ทิ้งซั้ง”

[File]
2563

The Best Thesis 2020 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

[File]
2563

สิ่งแวดล้อมของบ้านเรา

[File]
2563

CAB ร่วมสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวหนองสาหร่าย

[File]
2563

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมของ ASEAN Foundation

[File]
2563

การพัฒนาหลักการนวดและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชน อ.วิหารแดง   

[File]
2563

ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม (L.E.: Learning Experience)

[File]
2563

ปลูกจิตสานึกที่ดีให้เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู สร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม

[File]
2563

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ P2A Virtual Mobility 

[File]
2563

ทักษะทางด้านดนตรี

[File]
2563

คุณค่าของเสื้อกาวน์: พิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสู่นักวิชาชีพกายภาพบำบัด

[File]
2563

การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและข้าวเพื่อชุมชน จ.อยุธยา (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน)

[File]
2563

การพานศ.ไปทัศนศึกษา การผลิตเบญจรงค์ ณ หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

[File]
2563

พิธีมอบแถบหมวก

[File]
2563

Smart Camp Sart New Normal

[File]
2563

การบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน : บูรณาการอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

[File]
2563

กิจกรรมตามประเพณีภายในคณะนิติศาสตร์มีมายาวนานนับแต่เริ่มตั้งคณะตั้งแต่ พ.ศ.2543 

[File]
2563

การบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการกสอนนักศึกษาแพทย์ ของชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี

[File]
2564

โครงการ ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม อยู่เป็นสุข

[File]
2564

ครงการจัดอบรม ปลูกผักกินเอง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านโรค ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

[File]
2564

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

[File]
2564

ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

[File]
2564

CAB ร่วมสืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าวของชาวหนองสาหร่าย”

[File]
2564

S.O.E : แก่น เก่า เก๋า เทศกาลศิลปะชุมชนเมืองเก่าเทศบาลเมืองขอนแก่น

[File]
2564

การสำนึกวัฒนรรมสีเขียว(Green Culture) กับการผลิตภาพยนตร์รณรงค์เพื่อเกษตรกรในการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี"

[File]
2564

กระบวนการสอนเพื่อเพิ่มคุณค่าผลงานสร้างสรรค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

[File]
2564

ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานตรุษจีนกับสถานทูตจีน   
 

[File]
2564

ความท้าทายของการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

[File]
2564

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษ

[File]
2564

ป่าทิพย์ ปลูกป่าสไตล์ New Normal

[File]
2564

การพัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์จากผักตบชวา (ผักตบชวาเป็นพวงหรีดและดอกไม้จันทน์)

[File]
2564

การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

[File]
2564

การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

[File]