KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลังแบบถอดความรู้ ด้านการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 [ตัวอย่าง] การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2556 การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [File]
2556 การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ [File]
2556 การวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการทำงานและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร [File]
2556 การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [File]
2556 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [File]
2556 การจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2555-2559 [File]
2556 แรงบันดาลใจและการเอาชนะอุปสรรคด้วยหลัก PDCA: การเทียบโอนวิชาของนักศึกษา และ ใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์ประจำ [File]
2556 การดำเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2556 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล [File]
2556 การบริหารงานด้านงบประมาณ [File]
2556 8 ชั่วโมงทำงานที่มีความสุข [File]
2557 การบริหารงานให้มีความคุ้มค่า ผ่านมุมมองของผู้ประกอบธุรกิจ [File]
2557 ประสบการณ์การบริหารจัดการภาควิชาและการพัฒนาหลักสูตร [File]
2557 กรอกคะแนน Online ร่วมกันด้วย GoogleDoc [File]
2557 การบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ เน้นหลัก ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล [File]
2557 การควบคุมการเบิก – ใช้วัสดุอุปกรณ์ของแผนกบริการ สำนักหอสมุด [File]
2557 กิจกรรมกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games [File]
2557 การบริหารจัดการองค์กรข้ามวัฒนธรรม [File]
2557 การดำเนินกิจกรรม 7ส ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2558 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [File]
2558 การบริหารจัดการ โรงเรียนทันตแพทย์ ในด้านการเตรียมการจัดการศึกษา ด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรม ที่มุ่งเน้นการประหยัด และ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด [File]
2558 การเบิกงบประมาณของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [File]
2558 การบริหารการจัดงานสัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ ที่เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล [File]
2558 การสร้าง จิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงาน และเกิดความรู้สึกรักองค์กร [File]
2559 การบริหารดา้นการสนับสนุนส่งเสริมงานวิจยและงานประจำให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย [File]
2559 การดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบ ใช้หลัก PDCA ในการทำงาน [File]
2559 การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล [File]
2559 การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2559 งานบริการคำร้อง [File]
2559 การบูรณาการกระบวนการเรียนศาสตร์วิชาชีพกับงานบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนสังคมสุขภาพที่สมบูรณ์แก่สังคม [File]
2560 การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเป็นองค์กรสีเขียวที่มีการดำเนินงานการที่มุ่งอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [File]
2560 การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ในสำนักงานสีเขียว [File]
2560 การบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต [File]
2560 โครงการวิจัยที่ดี [File]
2560 คำถามยอดฮิตของนักศึกษา เมื่อไม่ได้ประเมินการเรียนการสอน [File]
2560 รู้ หรือ ไม่? ว่าอาจารย์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกปรับปรุงผู้สอนได้ [File]
2561 การสร้างพื้นผิวงาน 3 มิติ ระบบอัลกอริทึม ด้วยโปรแกรม Substance Painter [File]
2561 สำนักงานเลขานุการคณะฯ ในยุค 4.0 [File]
2561 การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ [File]
2561 การบริหารจัดการการศึกษาพยาบาลที่เป็นเลิศ [File]
2561 การบริหารจัดการ การเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ [File]
2561 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [File]
2561 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ [File]
2561 “ต้นแบบ” การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทันตแพทย์ที่เน้นรูปแบบทันตกรรมองค์รวม [File]
2561 การบริหารจัดการและการทำงานข้ามวัฒนธรรม [File]
2561 การเขียนหนังสือราชการและบันทึกข้อความ [File]
2561 “รู้จักกับ HR Online” [File]
2561 การบริหารการจัดการที่เป็นเลิศ [File]
2562 การบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory safety) [File]
2562 การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร [File]
2562 การบริหารจัดการหน่วยงานสนับสนุน [File]
2562 เทคนิคการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้วย SMT Model [File]
2562 การสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม [File]
2562 การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน [File]
2562 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผ่านกิจกรรมไหว้ครูของทางวิทยาลัย [File]
2562 การดำเนินการตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยรังสิต” [File]
2562 ระบบการจัดการคลินิกสายตาทัศนมาตร [File]
2562 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ [File]
2562 มาตรการรับมือโรคระบาด COVID 19 [File]
2562 ด้านการบริหาร มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นหลักประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล [File]
2563

การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[File]
2563

การบริหารจัดการที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

[File]
2563

กระบวนการทำงานใหม่ในยุค Digital New Normal

[File]
2563

การให้บริการวิชาการของฝ่ายทดสอบและบริการวิชาการ สถาบันภาษาอังกฤษ

[File]
2563

มาตรการรับมือโรคระบาด COVID 19

[File]
2563

เว็บไซด์   http://arthitmarket.com

[File]
2563

การสร้างพื้นผิวงาน 3 มิติ ระบบอัลกอริทึม ด้วยโปรแกรม Substance Painter

[File]
2563

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

[File]
2563

 กรณีศึกษาปัญหาการฝึกงานจากกรณีเรื่องส่วนตัวของนักศึกษา

[File]
2563

"ประหยัดได้ ง่ายนิดเดียวเอง"

[File]
2563

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

[File]
2563

เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ความหมายของภาวะวิกฤตดังกล่าวคือการขาดช่วงการส่งไม้ต่อระหว่างเจ้าหน้าที่หลักสูตร  ที่ส่งผลกระทบต่อการวางระบบงานของหลักสูตร

[File]
2563

การพัฒนาระบบการจัดการคลินิกทัศนมาตรศาสตร์

[File]
2563

การรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

[File]
2563

เทคนิคการขาย SPIN Technique ปั่นเพื่อขาย ส่งต่อความรู้สู่การแข่งขันระดับนานาชาติ

[File]
2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ RSU NEW GEN : New Normal

[File]
2563

การบริหารจัดการของทีมความเสี่ยงในช่วงวิกฤต COVID-19       

[File]
2563

การบริการจัดการการเรียนการสอนของสถาบันกีฬา

[File]
2563

เกียวกับการจัดการเรียนการสอนและเทคนิคการสอนของผู้เล่าเรืองในฐานะหัวหน้าหลักสูตรและผู้สอน

[File]
2563

ความสำเร็จขององค์การที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับกลุ่มหรือในระดับบุคคล

[File]