KM Rangsit University

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

คลังแบบถอดความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปี หัวข้อการถอดความรู้
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปัญหาเป็นฐาน (PBL, Problem Based Learning) ใน รายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [File]
2556 การใช้สื่อการสอน E-learning (LMS) ในการเรียนการสอนวิชา CHM101 [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค [File]
2556 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการอบรมของสถาบันการบิน (Home Room) [File]
2556 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการสอนด้านวิศวกรรมการบินเบื้องต้น อากาศพลศาสตร์ กลศาสตร์การบินและหลักการบิน ตลอดจนสุขภาพพลานามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะไปเป็นศิษย์การบิน [File]
2556 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2556 การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการเมืองเพื่อการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหรือประสบการณ์ตรง [File]
2556 ตัวตน งานวิจัย คอร์รัปชั่น และธรรมาภิบาล [File]
2556 “เทคนิคการสอนวิชาการบัญชีขั้นสูง 2” [File]
2556 เทคนิคการสอนแบบเล่าเรื่อง (story telling) เทคนิคการสอนแบบสอดแทรกหลักอริยมรรคมีองค์แปดและเทคนิคการสอนแบบโยนิโสมนสิการ [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่มเป็นฐานในวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี [File]
2556 เทคนิคการสอนที่ใช้ social network เช่น Facebook ช่วยในการเรียนการสอน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อนักศึกษา [File]
2556 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลมารดาและทารก [File]
2556 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(Problem – based Learning : PBL) ในรายวิชาจุลชีววิทยาคลินิก [File]
2556 การเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายเป็นแบบ Two- way- communication [File]
2556 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ (Learners’ Preparation toward General English Achievement) [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้นักศึกษาเทียบเคียงหลักกฎหมายกับข้อเท็จจริงในสังคมในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ (LLB105) [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน [File]
2556 นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา ในคณะเศรษฐศาสตร์ [File]
2556 การสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง [File]
2556 เทคนิคการเรียนการสอน โดยยึดหลัก “ ทำเรียนให้เป็นเล่น และ ทำเล่นให้เป็นเรียน” ผ่านกระบวนการเปิดใจนักศึกษา [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาจากกรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาปฏิบัติการเภสัชกรรมปฏิบัติ [File]
2556 ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2556 เทคนิคการสอนนักศึกษาให้น่าสนใจ และดึงดูดใจแบบนักแสดง [File]
2556 เทคนิคการสอนภาษาญี่ปุ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผู้เรียนพึงพอใจ [File]
2556 Social Media & Technology. How it influences studies & daily life. [File]
2556 โครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด [File]
2556 Teaching-Learning Techniques [File]
2556 เทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2556 [ตัวอย่าง] การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาเป็นฐานการศึกษา(Problem Oriented) แบบองค์รวม (Holistic) และเชิงสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) ในรายวิชา (SBP 615) ภูมิปัญญาของผู้นำโลกตะวันออก [File]
2556 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา VCD121 การออกแบบนิเทศศิลป์ ด้วยการใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2557 การบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติสำหรับผู้เรียนที่ไม่ชอบการเรียนรู้เชิงทฤษฎี [File]
2557 การเรียนปฏิบัติการผ่านปัญหาและการลงมือปฏิบัติจริง [File]
2557 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อนักศึกษาในยุคดิจิตอล [File]
2557 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาแยกคณะบัญชีโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ [File]
2557 การสอนให้นักศึกษาสนุก รู้จักคิด รู้จักทำ สร้างสรรค์ความรู้สู่สายอาชีพธุรกิจนำเที่ยว [File]
2557 การวางแผนและเรียนรู้ประสบการณ์งานสอน [File]
2557 การสอนบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใส่ถุงมือแบบปลอดเชื้อ การทำแผล และการพันสตัมขาถูกต้องใต้เข่าก่อนขึ้นเรียนภาคคลินิก [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ในห้องคลอด [File]
2557 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดความสามารถของการปฏิบัติ [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบห้องเรียนกลับทาง [File]
2557 การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการ Flipped Classroom [File]
2557 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยหนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพฉบับการ์ตูน [File]
2557 เทคนิคการสอนภาษาด้านการอ่าน และการฟัง [File]
2557 การผลิต e-learning ในการสอนนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า (Foot Reflexology) [File]
2557 การปฏิเสธตัวอย่าง และการให้โจทย์ปลายเปิดแก่นักศึกษาที่เรียนวิชาออกแบบ [File]
2557 การเรียนการสอนในหมวดวิชาพื้นฐาน DGA110 การวาดเส้นพื้นฐาน [File]
2557 โครงการ 4+1 สำนักรักบ้านเกิด [File]
2557 การออกแบบกระบวนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนใน Creative and Digital Economy โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถนำเสนอความคิดการจัดการธุรกิจแบบดิจิตอลได้ [File]
2557 การสอนวิชา Oral Pathology แนวใหม่ [File]
2557 การแสดงบทบาทสมมติในวิชาพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นบาน ในรายวิชาการดำเนินงานและการบริการอาหารเครื่องดื่มและการจัดงานเลี้ยง [File]
2557 เทคนิคการสอนโดยใช้ความสุขพื้นฐานเป็นฐานให้กับนักศึกษาการครัวและโรงแรม [File]
2557 เทคนิคการเรียนกากสอน โดยใช้ Story telling style by อ.โต้ง ไม่เครียด ไม่กดดัน เน้นการเล่าเรื่อง [File]
2557 เทคนิคการสอบแบบโยนิโสมนสิการ [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนในวิชารวมวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Ensemble) โดยเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการบรรเลงดนตรีแจ๊สร่วมกับผู้อื่น และสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องมือหลักของตนเองได้เป็นอย่างดี [File]
2557 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ด้วยการจัดให้มีการสอนด้านวิศวกรรมการบินเบื้องต้น อากาศพลศาสตร์ กลศาสตร์การบินและหลักการบิน ตลอดจนสุขภาพพลานามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะไปเป็นศิษย์การบิน [File]
2557 สิทธิมนุษยชน-การวัด และกฎหมายระหว่างประเทศ [File]
2557 เทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงอย่างทันท่วงที [File]
2557 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา CAT215 สต๊อก ซุป ซอส และ แอพพิไทเซอร์ [File]
2557 การใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ ของ R. Craig Hogan และ David W. Champagne เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา [File]
2557 ประสบการสอน [File]
2557 การเรียนการสอนเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง [File]
2557 กลยุทธ์ในการสอนที่สามารถใช้ได้กับผู้เรียนที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน [File]
2558 เทคนิคการสอนด้วยการเรียนรู้บนฐานของเกม ปัญหา และโครงงาน (GPP-Based Learning) [File]
2558 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบการเรียน/การสอนร่วมสมัย [File]
2558 การใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนรายวิชา BNS 102 วัฒนธรรมและสุขภาพ [File]
2558 การใช้ LMS ในการช่วยสอนปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ [File]
2558 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 [File]
2558 การเรียนการสอนในรายวิชา เทคนิคการแพทย์ชุมชนที่จัดในรูปแบบการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2558 ห้องเรียนทรงพลัง [File]
2558 การพัฒนานักศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ [File]
2558 การพัฒนาทักษะการอ่านและการพูดแบบประสมประสาน [File]
2558 การจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านใน [File]
2558 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ [File]
2558 พาเด็กๆไปเรียนรู้นอกห้องเรียน [File]
2558 การเรียนนอกห้อง กับการลองถูกผิด [File]
2558 การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาใช้วิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์สร้างงานออกแบบสื่อสาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแก้ปัญหาของสังคมชุมชน เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่ขึ้น [File]
2558 การใช้เทคโนโลยีมือถือมาสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม [File]
2558 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา VFX332 การถ่ายทำภาพยนตร์ดิจิทัล 2 [File]
2558 โครงการที่จะพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร [File]
2558 ผลงานนวัตกรรม “เงือกน้อยหรรษา” [File]
2558 การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน [File]
2558 สร้างฐานความรู้ ลงมือปฏิบัติ เพื่อทักษะในการปฏิบัติงานจริง [File]
2558 การจัดกระบวนการสอนวิชา RSU 101 ของคณะบัญชี : สอนสนุกปลุกคุณธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองไทย [File]
2558 ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ในการผลิต สังเคราะห์ ตรวจสอบคุณสมบัติ และประยุกต์ใช้สมุนไพร [File]
2558 การฝึกปฏิบัติเป็นนักการเมืองที่ดี [File]
2558 การเรียนการสอนรายวิชาธรรมาธิปไตย (RSU101) ให้กับนักศึกษาจีน [File]
2558 การจัดการเรียนการสอนวิชา Jazz Orchestra (วิชาวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่) [File]
2558 การเรียนการสอนโดยใช้ infographic ในการอธิบายและยกตัวอย่างเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในการสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ [File]
2558 วิชาระเบียบวิธีวิจัย [File]
2558 สอนจากเหตุการณ์จริงสู่การเรียนในหนังสือ [File]
2558 เทคนิคการสอนภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน [File]
2558 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (หลักสูตรนานาชาติ) [File]
2558 ระบบการเรียนการสอนของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ [File]
2559 การจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงผู้เรียนจากภายใน [File]
2559 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [File]
2559 การเรียนรู้โดยใชป้ัญหาเป็นฐาน :การนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ [File]
2559 การดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร [File]
2559 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการในแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร [File]
2559 การบ่มเพาะเทคนิคการสอน [File]
2559 การจำลองสถานการณ์จำลองการสัมภาษณ์งาน ของนักศึกษาสาขาชั้น ปีที่4 วิชา LGM 490 สัมมนาทางการจัดการโลจิสติกส์ [File]
2559 Student-Centered Learning for Advanced Accounting II [File]
2559 ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบนำตนเองในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ [File]
2559 การจัดการเรียนการสอนวิชาโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์ BCH101ที่มี นักศึกษาต่อกลุ่มจำนวนมาก [File]
2559 สอนอย่างหลากหลายและผ้เูรียนต้องมีส่วนร่วม [File]
2559 การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ [File]
2559 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2559 สอนให้รู้ เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองกับเศรษฐศาสตร์ กระแสหลัก [File]
2559 การจัดงานสัมมนาและการจัดทำรายงานส่วนบุคคลตามความสนใจของผู้เรียน [File]
2559 การให้ความสำคัญกับน.ศ. ในบทบาทผู้ร่วม / กำหนดแนวทางการเรียนรู้ [File]
2559 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2559 การประยุกต์เนื้อหาการสอนเพื่อใหเ้หมาะสมสำหรับการสอนดนตรีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาแต่ละคน [File]
2559 การเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการสอนแบบโค้ชชิ่ง (Coaching) ภายใต้แนวคิดห้องเรียนนี้ไม่มีครูมีแต่พวกเรา ที่จะเรียนรู้อย่างมีความสุขร่วมกัน [File]
2559 การถ่ายทอดการเรียนการสอน [File]
2559 3 เทคนิคการสอน สนุกถูกใจคนเรียน [File]
2559 การเรียนรู้ผ่านทักษะหลากวิธี + สร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวทางศิลปะ [File]
2559 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก(หลักสูตรนานาชาติ) [File]
2559 ความรู้เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใน การเรียนการสอนวิชาสังคมธรรมาธิไปไตย (RSU-101) [File]
2559 ประเด็นความรู้และเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา ENL113 การอ่าน และ การเขียนภาษาอังกฤษ [File]
2559 การทดสอบย่อยภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์(Online Quizzes) [File]
2559 เทคนิคการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2559 เทคนิคการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2560 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบ online [File]
2560 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาธรรมาธิปไตย RSU101 เทอม1/2560 เรื่อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการใช้สื่อการสอนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ [File]
2560 การสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2560 การสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการในยุคสมัย Gen Z [File]
2560 Technology Learning : Pre-Study for Accounting [File]
2560 การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการบริการชุมชน [File]
2560 การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการเรียนการสอน [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียน [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ [File]
2560 การออกแบบสถาปัตยกรรม และ Parametric Design [File]
2560 บันทึกการประชุมการจัดการเรียนการสอน [File]
2560 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี –การฝึกงานและการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต [File]
2560 การเชื่อมโยงบทเรียนกับประสบการณ์รอบตัวโดยอาศัยสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ [File]
2560 การใช้สื่อการสอน Socrative และ Kahoot ในการเรียนการสอนวิชา OMD252 [File]
2560 การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรออนไลน์ ในรายวิชา OMD 231 เภสัชกรรมไทย 1 [File]
2560 การสร้างคนให้เต็มคน [File]
2560 การใช้ซอฟต์แวร์ดนตรีเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนวิชาประพันธ์เพลงป๊อบ [File]
2560 การเรียนการสอนแบบใหม่ที่ใช้เทคนิคการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ [File]
2560 เทคนิคการเรียนการสอนแบบโครงการ และการประเมินผลของนักศึกษาของอาจารย์ [File]
2560 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Kahoot) [File]
2560 สอนทฤษฎีให้เห็นชัดด้วยการลงมือทำ [File]
2560 ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สนุกด้วยแท็บเล็ต [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2560 Thesis - IS Online [File]
2560 การนำ iTunes U และสื่อออนไลน์ มาใช้ในการเรียนการสอน [File]
2560 การเรียนการสอนไมโครคอนโทรลเลอร์ในวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ โดยการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก [File]
2560 นวัตกรรมเกษตรเรียนรู้คู่ชุมชน [File]
2560 Preparation for teaching: Using English as the primary language [File]
2561 กายภาพบำบัดกับการสอนนักศึกษาข้างเตียง (bedside teaching in physical therapy management ) [File]
2561 เทคนิคการสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อให้นักศึกษามีความสุขในการเรียน [File]
2561 การวางแผนงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ start up ได้อย่างไร [File]
2561 การเรียนการสอนเชิง “บูรณาการ” สู่ผู้ประกอบการตามแบบฉบับนวัตกรรมเกษตร [File]
2561 การใช้สื่อสารสนเทศในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษา [File]
2561 การใช้ Application Visual Acupuncture ในการเรียนการสอน [File]
2561 Benefits of Google Classroom Use [File]
2561 เทคนิคการเรียนการสอนวิชาดนตรีวิจักษ์ในยุค IT 4.0 [File]
2561 Complete holistic learning with “Case presentation” [File]
2561 การเรียนการสอนที่พัฒนาความรับรู้อย่างมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม และเข้าใจ รับผิดชอบสังคม โดยมีการค้นคว้า วิเคราะห์ การลงพื้นที่และกิจกรรมนอกห้องเรียน โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย [File]
2561 การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการ Flipped Classroom [File]
2561 การประชุมวิชาการทางไกลเพื่องานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 ในโรงพยาบาลชุมชน [File]
2561 เทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [File]
2561 เทคนิคการเรียนการสอน [File]
2561 สอนทฤษฎีให้เห็นชัดด้วยการลงมือทำ [File]
2561 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก [File]
2561 การยั้งชีพ (Survival) [File]
2561 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี [File]
2561 EDUCATIONAL TECHNOLOGY & COMMUNICATION FOR GEN Z [File]
2561 การสร้างบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนผ่าน ThaiMOOC [File]
2561 การตรวจคัดกรองผู้มีประวัติสูบบุหรี่ และวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในปอด [File]
2561 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา RSU 106 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) [File]
2562 การเรียนการสอนรูปแบบงานบริการกายภาพบำบัดชุมชน ในรายวิชา PTP181 งานบริการกายภาพบำบัด สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา [File]
2562 เทคนิคการสอนวิชาศิลปะแบบ Active Learning [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ IT [File]
2562 Active Learning [File]
2562 สอน สร้าง สรรค์ ในศตวรรษที่ 21 [File]
2562 บัญชี ม.รังสิต เปิดโปรแกรมการเรียนการสอน ผ่านแอพลิเคชั่น [File]
2562 การใช้ google classroom ในการจัดการ สื่อสาร เกี่ยวกับการเรียนการสอน [File]
2562 เทคนิคการจําชื่อส่วนต่างๆของกระดูก [File]
2562 Google Classroom กับการสร้างห้องเรียนไร้พรมแดน [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคม [File]
2562 การเรียนรู้ที่ดี คือ ต้องเข้าใจและใช้เป็น [File]
2562 เทคนิคการสอนให้นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นและความรู้เชิงสร้างสรรค์ [File]
2562 การใช้ Google classroom เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา IOM 100 [File]
2562 การเรียนรู้แบบร่วมมือ Collaborative Learning Technique [File]
2562 การใช้เว็บไซท์ Google Classroom เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนในวิชาของสาขาการผลิตดนตรี [File]
2562 พลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ [File]
2562 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก [File]
2562 การออกแบบแนวคิด และการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์โฆษณา [File]
2562 การทำให้นักศึกษารุ่นใหม่สนใจ เข้าใจในบทเรียน และรู้จักบทบาท ความรับผิดชอบในวิชาชีพเพิ่มขึ้น [File]
2562 การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ( Disruptive Technology) [File]
2562 การเรียนการสอน [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอน [File]
2562 การสร้างสถานการณ์ จำลอง เพื่อฝึกปฏิบัติก่อนพบผู้ป่วยจริง [File]
2562 การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ไม่เป็นสาธารณะ [File]
2562 Applications สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล [File]
2562 การจัดการเรียนการสอนแบบ Topic Based ในรายวิชาศาสตร์แห่งรัก ( IRS130) [File]
2562 นวัตกรรมการเรียนเชิงสร้างประสบการณ์ ฉบับนวัตกรรมเกษตร [File]
2562 เทคนิคการเรียนการสอน [File]
2562 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้จัดทำดุษฎีนิพนธ์ได้สำเร็จในเวลาที่กำหนด [File]
2563

เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษในปัจจุบัน

[File]
2563

interaction online learning

[File]
2563

Silapasat Gen Ed Model … ติดอาวุธก่อนโกอินเตอร์

[File]
2563

การถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์

[File]
2563

“สอนออนไลน์...สอนยังไง”

[File]
2563

การฝึกกระบวนทัศน์ทางความคิดให้เท่าทันและพร้อมที่จะเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในยุค Disruptive Technology

[File]
2563

Benefits of Google Classrodm Use

[File]
2563

“การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยียุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

[File]
2563

Applications สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล

[File]
2563

ประสบการณ์การผลิตงานโฆษณาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยและการรณรงค์ให้กลับทำงานที่บ้านเกิด

[File]
2563

บทบาทของครูในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

[File]
2563

การออกแบบการสอน แบบทลายกาแพงวิชา / Integrated Course Design

[File]
2563

เทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ IT

[File]
2563

การจัดการเรียนการสอนวิชา Jazz Orchestra (วิชาวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่)

[File]
2563

การเก็บรอยลายนิ้วมือแฝงในสถานที่เกิดเหตุ

[File]
2563

การนำ iTunes U และสื่อออนไลน์ มาใช้ในการเรียนการสอน

[File]
2563

Google classroom, Google form และ Google meet ในการสอบออนไลน์

[File]
2563

เทคนิคการสอนออนไลน์ให้สร้างสรรค์ ต้องขยันจัดกิจกรรม

[File]
2563

Using Visualized Teaching Materials to Enhance Student’s L2 Motivation

[File]
2563

เทคนิคการสอนเนื้อหาจริยธรรมทางการพยาบาล 

[File]
2563

การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

[File]
2563

การสอนให้นักศึกษาใช้เครื่องมือของ google ในการสร้างแบบสอบถาม

[File]
2563

การเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ในเรื่อง “การจัดตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม”

[File]
2563

ENG4FUN สอนภาษาน้องๆ เครือข่ายโรงเรียนในหลักหก

[File]
2563

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

[File]
2563

หลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์ /ระบบการศึกษาทางไกลผ่าน Internet แห่งแรกของประเทศไทย

[File]
2563

การเรียนการสอนโดยจำลองเหตุการณ์ทางคลินิกให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนปฏิบัติจริง

[File]
2563

การจัดรูปแบบการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์

[File]
2563

SECI Model

[File]
2564

การจัดตารางเรียนในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

[File]
2564

การเปิดหลักสูตรหลังปริญญา

[File]
2564

การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในวิถีปกติใหม่

[File]
2564

ารเปรียบเทียบการสอบโดยใช้ google form และ Exam plus

[File]
2564

การจัดทํา Hybrid Classroom สําหรับรายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์

[File]
2564

เทคนิคการเรียนการสอน โดยใช้ IT เรื่อง “Online game based learning for immunology reviews ”

[File]
2564

ประเด็น การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ทางคลินก สู่การเรียนการสอนในนักศึกษาทันตแพทย์ในยุคการเรียนการสอนแบบออนไลน์

[File]
2564

 โครงการมองตน ให้รู้ตน

[File]
2564

“เทคนิคด้านการเรียนการสอน”  

เรื่อง “reflection กระจกสะท้อนการสอน ”

[File]
2564

หุ่นประดิษฐ์เพื่อการศึกษาเส้นประธานสิบ

[File]
2564

การพัฒนาภาษาอังกฤษ

[File]
2564

KM ( Knowledge Management )

[File]
2564

ด้านเทคนิคการเรียนการสอน

[File]
2564

การฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัส

[File]
2564

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบกราฟฟิก

[File]
2564

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนผลงานนักศึกษาประกวดแบบระดับนานาชาติ

[File]
2564

RSU VERNADOC 2020: วิกฤติ COVID-19 กลายเป็นโอกาสให้ผลงาน VERNADOC ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

[File]
2564

กระบวนการดำเนินงานที่นำมาจัดการความรู้  การประยุกต์ใช้วิชาโสตทักษะ (Aural Skill) ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีเชมเบอร์ (Chamber Music)

[File]
2564

การอำนวยเพลงในจังหวะต่างๆ

[File]
2564

เทคนิคการเรียการสอน

[File]
2564

การทำสื่อการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาผู้พิการ

[File]
2564

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจำลอง ในวิชา ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี

[File]
2564

การเรียนการสอนโดยใช้เกมแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ (Business Simulation Game) 

[File]
2564

กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านเทคนิคแยกห้องในโปรแกรม zoom

[File]
2564

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

[File]
2564

English language skills

[File]
2564

การออกแบบห้องเรียนรายวิชา “การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์” เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ “บูรณาการ”

[File]
2564

การออกแบบห้องเรียนรายวิชา “CJA 391 พิสูจน์หลักฐาน” เพื่อส่งเสริม การคิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)

[File]
2564

เทคนิคการเรียนการสอนนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

[File]
2564

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมเกาหลีโดยใช้สื่อออนไลน์

[File]
2564

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

[File]
2564

The Success in Graduate Studies Thesis Procedures

[File]
2564

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

[File]
2564

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแคสเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

[File]
2564

กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านเทคนิคแยกห้องในโปรแกรม zoom

 

[File]
2564

Active Learning in English Language Teaching Online (การสอนภาษาอังกฤษเชิงรุกออนไลน์)

[File]
2564

การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

[File]
2564

ถอดความรู้โครงการจัดกิจกรรมในรายวิชาเรียน

[File]